fbpx

Algemene Voorwaarden Groot in Reclame

Algemene Voorwaarden van Groot in Reclame

1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:
  • “Groot in Reclame” verwijst naar Groot in Reclame, gevestigd te parkweg 114b en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77896319.
  • “Klant” verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Groot in Reclame.
  • “Overeenkomst” verwijst naar de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Groot in Reclame en de Klant voor de belettering, wrapping of andere diensten.

2. Offertes en Prijzen

 • Alle offertes van Groot in Reclame zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
 • De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Groot in Reclame behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

3. Uitvoering van Werkzaamheden

 • Groot in Reclame zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
 • De Klant dient te zorgen voor de benodigde toegang en faciliteiten om de werkzaamheden uit te voeren.
 • De minimumduur voor montagewerkzaamheden is 2 uur. Ook al is een installatie in 30 minuten afgerond.

4. Betalingsvoorwaarden

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Groot in Reclame gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
 • Je krijgt 14 dagen betalingstermijn, mocht je hier je niet aan houden krijg je de 1e week, de 1e betalingsherinnering.
  In de 2e week na het niet betalen krijg je een 2e betalingsherinnering.
  In de 3e week na het niet betalen krijg je een definitieve laatste betalingsherinnering.
  In de 4e week na het niet betalen gaat de factuur naar het incassobureau en zijn de extra kosten voor de rekening van de afnemer.

5. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Groot in Reclame totdat de Klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Aansprakelijkheid

 • Groot in Reclame is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen, panden of andere eigendommen van de Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 • In het bijzonder is Groot in Reclame niet aansprakelijk voor thermische breuken in glas dat zich in of rondom het beletterde of gewrapte object bevindt, tenzij deze breuken het directe gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Groot in Reclame.

7. Garantie

 • Groot in Reclame biedt 12 maanden garantie op de geleverde diensten. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage of schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

8. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen Groot in Reclame en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

9. Geschillen

 • Geschillen tussen Groot in Reclame en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.